Vachan Badla in Marathi List

Vachan Badla in Marathi List: Hello friends, welcome to your post. In this post, we will give you information about Marathi grammar, that is, in this post, we will give you information about Vachan Badla in Marathi. Friends, Marathi grammar is as easy to learn as it is to write, so we will give you information about Marathi grammar in this post. So let’s start our this post So let’s start without taking much of your time without taking much of your time.

मित्रांनो या पोस्टमध्ये आम्ही तुम्हाला मराठी मध्ये एक वचन अनेक वचन बद्दल माहिती देणार आहोत.

Vachan Badla in Marathi List

एकवचनअनेकवचन
अभ्राअभ्रे
अंगरखाअंगरखे
अंगठाअंगठे
आंबाआंबे
ओढाओढे
ओटाओटे
उकिरडाउकिरडे
कायदाकायदे
काटाकाटे
कांदाकांदे
किनाराकिनारे
कोपराकोपरे
कोळसाकोळसे
कोल्हाकोल्हे
कुत्राकुत्रे
खड्डाखड्डे
खांदाखांदे
गळागळे
गोळागोळे
गोठागोठे
गुन्हागुन्हे
गुडघागुडघे
घोडाघोडे
चेहराचेहरे
चुल्हाचुल्हे
चिमटाचिमटे
झराझरे
झोकाझोके
टांगाटांगे
टिळाटिळे
ठिपकाठिपके
डबाडबे
डोळाडोळे
जिल्हाजिल्हे
ढिगाराढिगारे
तवातवे
तालुकातालुके
ताशाताशे
तुकडातुकडे
थवाथवे
दरवाजादरवाजे
दवाखानादवाखाने
दागिनादागिने
दाणादाणे
देखावादेखावे
दिवादिवे
धडाधडे
धबधबाधबधबे
धागाधागे
धंदाधंदे
नमुनानमुने
नकाशानकाशे
नालानाले
निखारानिखारे
एकवचनअनेकवचन
काचकाचा
खूणखुणा
चूकचुका
जखमजखमा
जीभजिभा
चिंचचिंचा
झुळूकझुळका
झोपझोपा
तारीखतारखा
नजरनजरा
फौजफौजा
बागबागा
बंदूकबंदुका
माळमाळा
मानमाना
मोटमोटा
मिरवणूकमिरवणुका
मौजमौजा
रांगरांगा
लाटलाटा
वाटवाटा
वेळवेळा
वीजविजा
वीटविटा 
सूनसुना
हाकहाका
एकवचनअनेकवचन
अडचणअडचणी
आठवणआठवणी
ओळओळी
इमारतइमारती
केळकेळी
किंमतकिंमती
गायगायी
गोष्टगोष्टी
गंमतगंमती
चाहूलचाहुली
चोचचोची
जमीनजमिनी
जास्वंदजास्वंदी
दुपारदुपारी
दुर्बीणदुर्बीणी
तलवारतलवारी
तक्रारतक्रारी
पखालपखाली
पेन्सिलपेन्सिली
बोरबोरी
बोटबोटी
भिंतभिंती
मुलाखतमुलाखती
म्हैसम्हशी
रात्ररात्री
लकेरलकेरी
वेलवेली
विहीरविहिरी
सहलसहली
सकाळसकाळी
सायकल सायकली
सालसाली
हिरवळहिरवळी 

So friends, we are ending your Vachan Badla in Marathi List post here, but let us know exactly how you felt about this post in the comments. In this post, we have tried to give you information about as many fish as possible.

2 thoughts on “Vachan Badla in Marathi List”

Leave a Comment